Niniejszy Regulamin reguluje dostęp do wszystkich treści, produktów i usług dostępnych na stronie https://kulturaoddolna.pl („Usługa”) prowadzonej przez Kultura Oddolna („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do naszych usług podlega akceptacji, bez modyfikacji, wszystkich zawartych w nim warunków i zasad oraz wszystkich innych opublikowanych zasad i zasad działania, które mogą być okresowo publikowane przez nas.

Przeczytaj uważnie Umowę przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub korzystaniem z nich. Uzyskując dostęp do dowolnej części naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z żadną częścią warunków Umowy, nie możesz uzyskać dostępu ani korzystać z naszych Usług.

Własność intelektualna

Umowa nie przenosi od nas na naszą własność ani na własność intelektualną osób trzecich, a wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich nieruchomościach pozostaną (jak między stronami) wyłącznie na rzecz Kultury Oddolna i jej licencjodawców.

Usługi stron trzecich

Korzystając z Usług, możesz korzystać z usług, produktów, oprogramowania, wbudowanych aplikacji lub aplikacji podmiotów zewnętrznych („Usługi podmiotów zewnętrznych”).

Jeśli korzystasz z usług podmiotów zewnętrznych, rozumiesz, że:

  • Każde korzystanie z Usługi strony trzeciej odbywa się na własne ryzyko i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za strony internetowe lub Usługi stron trzecich.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z korzystaniem z takich treści, towarów lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub usług.

Konta

Tam, gdzie korzystanie z dowolnej części naszych Usług wymaga konta, zgadzasz się podać nam pełne i dokładne informacje podczas rejestracji konta.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce na jego koncie. Odpowiadasz za aktualizację informacji o koncie i bezpieczeństwo hasła.

Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta, z którego korzysta się w celu uzyskania dostępu do Usługi. Nie będziesz udostępniać ani nadużywać swoich danych dostępu. Musisz niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych sposobach korzystania z konta lub po uzyskaniu informacji o wszelkich innych naruszeniach bezpieczeństwa.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp do całości lub części naszych Usług w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez, z powiadomieniem lub bez, ze skutkiem natychmiastowym.

Jeśli chcesz rozwiązać Umowę lub swoje konto Kultura Oddolna, możesz po prostu zaprzestać korzystania z naszych Usług.

Wszystkie postanowienia Umowy, które ze względu na swój charakter powinny przetrwać wypowiedzenie, zachowują ważność po wygaśnięciu, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności, wyłączenia odpowiedzialności gwarancyjnej, odszkodowania i ograniczenia odpowiedzialności.

Zrzeczenie się

Nasze usługi świadczone są „TAK JAK SĄ”. oraz „W STANIE DOSTĘPNYM”. Kultura Oddolna oraz jej dostawcy i licencjodawcy niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności. Ani Kultura Oddolna, ani jej dostawcy i licencjodawcy nie dają żadnej gwarancji, że nasze Usługi będą wolne od błędów lub że dostęp do nich będzie ciągły lub nieprzerwany. Użytkownik rozumie, że pobiera treści lub usługi za pośrednictwem naszych Usług lub w inny sposób uzyskuje je, według własnego uznania i na własne ryzyko.

Jurysdykcja i obowiązujące prawo

Z wyjątkiem przypadków, w których obowiązujące prawo stanowi inaczej, Umowa oraz każdy dostęp do naszych Usług lub korzystanie z nich będą podlegać prawu polskiemu.

Właściwym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z Umowy lub związanych z nią oraz wszelkim dostępem do naszych Usług lub korzystaniem z nich będą sądy stanowe i federalne w Polsce.

Zmiany

Kultura Oddolna zastrzega sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Jeśli wprowadzimy istotne zmiany, poinformujemy Cię o tym, publikując je na naszej stronie internetowej lub wysyłając wiadomość e-mail lub inną wiadomość, zanim zmiany zaczną obowiązywać. Zawiadomienie wyznaczy rozsądny okres, po którym nowe warunki wejdą w życie.

Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zmianami, powinieneś przestać korzystać z naszych Usług w wyznaczonym terminie wypowiedzenia lub po wejściu zmian w życie.

Dalsze korzystanie z naszych Usług będzie podlegać nowym warunkom.